BRANDING IN THE CHOICE OF PROPERTY PURCHASE IN MALAYSIA

Cheng Fan Fah , Jason Cheok , and Liew Yoke Ying