TAKAFUL - AN OPTION TO CONVENTIONAL INSURANCE: A MALAYSIAN MODEL

prof. yon bahiah wan aris